Uppsägning på grund av sjukdom

20 februari 2013

En arbetstagare sades upp på grund av sjukdom då arbetsgivaren ansåg att det förelåg alltför omfattande frånvaro från arbetet. Sjukdom utgör som huvudregel aldrig saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Med avseende på reglerna om ogiltigförklaring och att arbetsgivaren är skyldig att utge lön till arbetstagaren tills tingsrätten beslutar annorledes (34 § andra stycket anställningsskyddslagen) kunde parterna nå en förlikningsöverenskommelse i godo.