Fråga om befattningsskydd enligt anställningsavtalet samt brott mot föräldraledighetslagen

Efter återgång i tjänst efter sin föräldraledighet erhöll inte en kvinnlig arbetstagare sin avtalade ordinarie befattning såsom chef. Med biträde av jurist från Arbetsrättsbyrån gjorde hon därför gällande att det förelegat ett olagligt avskedande alternativt en felaktig uppsägning och yrkade ogiltigförklaring. Arbetstvisten pågår efter att anhängiggjort i domstol.