Felaktig uppsägning och brott mot 34 § LAS

En jurist i arbetsrätt från Arbetsrättsbyrån biträder en arbetstagare som blivit felaktigt uppsagd på grund av arbetsbrist. Uppsägningen har egentligen sin grund i personliga skäl och då arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet innebär förfarandet en olaglig uppsägning. Den felaktiga uppsägningen ogiltigförklarades därför och i enlighet med 34 § anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren utge lön så länge tvisten pågår. Arbetsgivaren underlät emellertid att utge lön efter uppsägningstiden. Efter att arbetstagaren meddelat att hans lönefordran utgjorde presumtion för att bolaget var på obestånd och att han avsåg att begära det i konkurs utbetalades lönen.